AZ AMATŐR SIKLÓREPÜLŐK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

(elfogadva az egyesület a 2008. november 15-i közgyűlésén)

 1.1.     Az egyesület neve:  Amatőr Siklórepülők Egyesülete (ASE)

1.2.     Az egyesület székhelye: 1138 Budapest Dagály utca 11. 2. em.

Az egyesület postacíme: 1550 Budapest Pf. 171.

1.3.     Az egyesület jogi személy.

  2.         Az egyesület célja: Tagjai számára biztosítani a sárkányrepülő, siklóernyős és motoros könnyűrepülő szabadidő és tömegsport tevékenységhez szükséges feltételeket, valamint tevékenységével támogatni a hazai lajstromozásra nem kötelezett könnyűrepülő légijárművek üzemeltetésének szakmai feltételeit, érdekvédelmét és megteremteni, illetve bővíteni legális repüléseik lehetőségét.

2.1.     Az egyesület céljai érdekében az alábbi tevékenységeket végzi.

Tömegsport rendezvényeket és találkozókat szervez, reklámtevékenységet folytat. Munkájával támogatja a repülési területekkel kapcsolatos feladatok elvégzését.

Országos siklórepülő információs rendszert működtet.

Siklórepülő szakmai tevékenységét a légijárművek hatósági nyilvántartásba vétele, biztosítása, a balesetek szakmai vizsgálata és a repülési területek legalizálása, valamint a pilóták képzése terén koordinálja a Szabad Repülők Szövetségével, sporttevékenységét pedig az MRSz siklórepülő társadalmi vezetésével.

2.2.     Az egyesület céljai megvalósításához elsődlegesen vállalkozási tevékenységet nem folytathat, tevékenysége nonprofit jellegű, gazdálkodása a hazai siklórepülés lehetőségeinek és színvonalának emelése érdekében történik.

2.3.     Az egyesület a Magyar Repülő Szövetség tagja. Az egyesületbe belépő tagok bármely MRSz klub, vagy könnyűrepülő szerveződés tagjai lehetnek, de egyéni döntésük alapján lehetnek sportolói az MRSz-nek ezen egyesületen keresztül is. Az egyesület az MRSz Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.         Az egyesület tagsága: Az egyesület tagja az lehet, aki előzetesen nyilatkozik arról, hogy az egyesület Alapszabályát és Szakmai-etikai szabályait elfogadja, jelentkezik az egyesületbe és kifizeti az éves egyesületi tagdíjat. Az éves tagdíjat egy összegben kell befizetni, amelynek mértékét az éves közgyűlés határozza meg.

3.1.     Az egyesület aktív tagja az lehet, akinek aktív tagságra vonatkozó felvételét az egyesületi Közgyűlés elfogadja. Abban az esetben, ha az aktív tag két egymást követő közgyűlésről indoklás nélkül távol marad, a második közgyűlés végétől aktív tagi viszonya automatikusan megszűnik.

3.2.     Az egyesület külső tagja az egyesületbe bejelentkezett személy, aki repülős szakmai kérdésekben az egyesületi tagsági feltételeket teljesíti és nyilatkozata alapján felvételét az egyesület vezetőségének legalább 2/3-a elfogadja.

3.3.     Az egyesület pártoló tagja az a jogi vagy természetes személy, aki erkölcsi és anyagi támogatásával az egyesület céljai teljesülését jelentős mértékben elősegíti, jelentkezik az egyesületbe, és akinek felvételét az egyesület Közgyűlése ellenszavazat nélkül elfogadja.

3.4.     Az egyesület tiszteletbeli tagja az a jogi vagy természetes személy, akit az egyesület tagjai meghívtak és az egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagnak felvett.

3.5.     Szavazásra jogosultak az egyesület aktív tagjai. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

3.6.     Az aktív tagok az egyesület ülésein az egyesület szerveibe választók és választhatók. A külső tagokat, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagokat az egyesület ülésein tanácskozási és javaslattételi jog illeti meg.

3.7.     Az egyesület tagjai az egyesület vagyonát képező eszközöket az egyesület vezetőségének döntése alapján használhatják.

3.8.     A tagsági viszony megszűnik:

       – a tag kilépésével, amelyet a kilépő tag az egyesület vezetőségének jelent be

       – az egyesület érdekeivel, vagy etikai szabályaival ellentétes magatartás esetében

       – a fegyelmi bizottság kizáró határozatával

A kilépett, vagy kizárt tagot az egyesület nyilvántartásából törölni kell.

4.         Az egyesület szervezeti rendje:

4.1.     KÖZGYŰLÉS – az egyesület legfőbb testületi szerve, amelynek összetételét a tagok összessége alkotja. Az egyesület közgyűlését évente legalább egyszer tartja. Időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a tagokat legalább 30 nappal korábban levélben, vagy elektronikus úton értesíteni kell. A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával későbbre is összehívható, amelyet az eredeti meghívóban is fel kell tüntetni, a közgyűlés ekkor már határozatképes.

A Közgyűlés hatásköre:

  • az alapszabály elfogadása és módosítása
  • az éves költségvetés meghatározása
  • a vezetőség éves beszámolójának elfogadása
  • a feloszlás illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása
  • a vezetőség tagjainak és a tisztségviselőknek a megválasztása és visszahívása
  • az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása, illetve beszámolójuk elfogadása
  • egyéb jogszabályban meghatározott feladatok.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van. Határozat egyszerű többséggel, és ha bármelyik tag javasolja, titkos szavazással hozható. Személyi, fegyelmi, pénzügyi kérdésekben és az Alapszabály módosításához 2/3-os többség szükséges.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az aktív tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza, illetve ha azt a bíróság elrendeli. Ennek módja megegyezik a Közgyűlés összehívásának módjával.

4.2.     A VEZETŐSÉG az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, az egyesület elnökéből, ügyvezetőjéből és gazdasági vezetőjéből áll. A vezetőséget a közgyűlés 4 évre választja meg. A vezetőség irányítja az egyesület adminisztratív és gazdasági tevékenységét. Feladata: a szakmai kapcsolat tartása a hatóságokkal, önkormányzatokkal, és a repülős társadalmi szervezetekkel az egyesület céljai elérése érdekében. A vezetőség üléseit az egyesület elnöke hívja össze, legalább negyedévenként. A vezetőség határozatképes, amennyiben valamennyi vezetőségi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással a többségi elv alapján hozza, de amennyiben bármelyik tag indítványozza, titkos szavazást kell tartani. Döntéseiről a tagokat értesíti. A vezetőség feladata az országos sportági szervezetek fórumaira az egyesület küldötteinek kijelölése és megbízólevéllel való ellátása.

4.3.     Az egyesület képviselője az egyesület elnöke és/vagy az ügyvezető. Az elnök feladata, a bizottságok munkájának összehangolása, a vezetőségi és az egyesületi gyűlések megszervezése, levezetése. Az elnök, a gazdasági vezető és az ügyvezető közül bármelyik két vezetőségi tag együttes aláírással jogosult a bankszámla felett rendelkezni.

4.4.     Az egyesület ügyvezetője nyilvántartja a tagok személyi adatait, elvégzi kiértesítésüket a közös rendezvényekről, felelős gondoskodni a vezetőségi ülések és a közgyűlések helyszínéről, jegyzőkönyv vezetéséről, hitelesítéséről és gyűjtéséről. Feladata az üzemeltetett légijárművek és személyek nyilvántartásba bejelentése, valamint a tagok információkkal való ellátása.

4.5.     Az egyesület gazdasági vezetője nyilvántartja a be és kifizetéseket, biztosítja a szervezet pénzügyi és számviteli szabályok szerinti gazdasági tevékenységét.

4.6.     ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az egyesület vezetősége mellett tevékenykedik. Feladata: az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése és az egyesület közgyűlésén az arról való beszámolás. Az Ellenőrző Bizottság legalább félévenként, a vezetőségtől biztosított információk és dokumentumok alapján áttekinti a megelőző időszak tevékenységét, észrevételeit szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti.

4.7.     FEGYELMI BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az esetleges fegyelmi eljárások lefolytatását és az egyesület etikai szabályzatának kidolgozását végzi. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik, határozatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a vezetőség minden taghoz eljuttat. A Fegyelmi Bizottság határozatával szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

4.8.     MUNKABIZOTTSÁGOK. Az egyesület vezetősége mellett működő bizottságok, amelyek az egyesület céljainak hatékonyabb elérésére adott céllal szerveződnek. Munkabizottságokat a vezetőség az egyesület bármely tagjának javaslatára létrehozhat. A bizottságok működésükről az egyesület tagságát a vezetőségen keresztül tájékoztatják.

4.9. SZAKOSZTÁLYOK. Az egyesületben a repülős szakmai feladatokat folytató szakmai csoportok, amelyek a vezetőség mellett működő szakmai vezetőiken keresztül biztosítják az üzemeltetett légijárművek nyilvántartását és az üzemben tartási szabályok betartását, a pilóták jogosításainak nyilvántartását, a jogosítások szabályosságát, valamint a tagok információkkal való ellátását. A szakosztályok szakmai munkáját vezető pilótaként a szakosztály által kijelölt oktató kell, hogy irányítsa.

4.10. Az egyesületben új szakosztály megalakítását a közgyűlés fogadja el. Egy szakosztály megalakításához legalább 5 fő kell. Egy szakosztály létszámát éves klubtagdíj befizetése határozza meg. Ha egy szakosztály létszáma 5 fő alá esik, szakosztályi működése a következő évtől megszűnik.

5.         Az egyesület gazdálkodása

5.1. Az egyesület non-profit jellegű gazdálkodást folytat.

5.2.     Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

5.3.     Az egyesület időben befizeti az éves MRSz tagdíjat.

5.4.     Az egyesület aktív és külső tagjai az éves közgyűlésen meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni. A pártoló és a tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek.

6.         Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés az egyesület feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülését kimondja, illetve a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. Megszűnésekor a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon az egyesület tagjai között egyenlő arányban osztandó fel.

Buzády György

az egyesület elnöke