A BUZÁDY GYÖRGY REPÜLŐ EGYESÜLET AZ AMATŐR SIKLÓREPÜLŐK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA
(elfogadta az egyesület 2012.2016. március január 88-i közgyűlése)

1.1. Az egyesület neve: Buzády György Repülő Egyesület Amatőr Siklórepülők Egyesülete (ASE)

1.2. Az egyesület székhelye: 1138 Budapest Dagály utca 11. 2. em.
Az egyesület postacíme: 1550 Budapest Pf. 171.

1.3. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Az egyesület jogi személy.
2. Az egyesület célja: Tagjai számára biztosítani a sárkányrepülő, siklóernyős és motoros könnyűrepülő szabadidő és tömegsport tevékenységhez szükséges feltételeket, valamint tevékenységével támogatni a hazai lajstromozásra nem kötelezett könnyűrepülő légijárművek repülőeszközök üzemeltetésének szakmai feltételeit, érdekvédelmét és megteremteni, illetve bővíteni legális repüléseik lehetőségét.

2.1. Az egyesület céljai érdekében az alábbi tevékenységeket végzi.
Tömegsport rendezvényeket és találkozókat szervez, reklámtevékenységet folytat. Munkájával támogatja a repülési területekkel kapcsolatos feladatok elvégzését.
Országos siklórepülő információs rendszert működtet.
Siklórepülő szakmai tevékenységét a  légijárművek repülőeszközök hatósági nyilvántartásba vétele, biztosítása, a balesetek szakmai vizsgálata és a repülési területek legalizálása, valamint a pilóták képzése terén koordinálja a Szabad Repülők Szövetségével, Motoros Könnyűrepülő Sportszövetséggel, sporttevékenységét pedig az MRSz siklórepülő társadalmi vezetésével.

2.2. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

 egyesület céljai megvalósításához elsődlegesen vállalkozási tevékenységet nem folytathat, Az egyesület tevékenysége nonprofit jellegű, gazdálkodása a hazai siklórepülés lehetőségeinek és színvonalának emelése érdekében történik.

2.3. Az egyesület a Magyar Repülő Szövetség tagja. Az egyesületbe belépő tagok bármely MRSz klub, vagy könnyűrepülő szerveződés tagjai lehetnek, de egyéni döntésük alapján lehetnek sportolói az MRSz-nek ezen egyesületen keresztül is. Az egyesület az MRSz Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el.
3. Az egyesület tagsága: Az egyesület tagja az lehet, aki előzetesen nyilatkozik arról, hogy az egyesület Alapszabályát és Szakmai-etikai szabályait elfogadja, jelentkezik az egyesületbe és kifizeti az éves egyesületi tagdíjat. Az éves tagdíjat egy összegben kell befizetni, amelynek mértékét az éves közgyűlés határozza meg.
3.1. Az egyesület aktív  tagja az lehet, akinek rendes aktív tagságra vonatkozó felvételét szakosztályvezetője javaslatára az egyesület vezetősége elfogadja. Abban az esetben, ha az aktív tag két egymást követő közgyűlésről indoklás nélkül távol marad, a második közgyűlés végétől aktív tagi viszonya automatikusan megszűnik.

3.2. Az egyesület külső tagja az egyesületbe bejelentkezett személy, aki repülős szakmai kérdésekben az egyesületi tagsági feltételeket teljesíti és nyilatkozata alapján felvételét szakosztályvezetője javasolja.

3.3. Az egyesület pártoló tagja az a jogi vagy természetes személy, aki erkölcsi és anyagi támogatásával az egyesület céljai teljesülését jelentős mértékben elősegíti, jelentkezik az egyesületbe, és akinek felvételét az egyesület Közgyűlése 2/3-os többséggel ellenszavazat nélkül elfogadja.

3.4. Az egyesület tiszteletbeli tagja az a jogi vagy természetes személy, akit az egyesület tagjai meghívtak és az egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagnak 2/3-os többséggel felvett.

3.5. Szavazásra jogosultak az egyesület aktív rendes tagjai. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazat írásos meghatalmazással átruházható az egyesület bármely rendes tagjának.

3.6. Az rendes aktív tagok az egyesület ülésein az egyesület szerveibe választók és választhatók. A külső tagokat, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagokat az egyesület ülésein tanácskozási és javaslattételi jog illeti meg.

3.7. Az egyesület tagjai az egyesület vagyonát képező eszközöket az egyesület vezetőségének döntése alapján használhatják.

3.8. A tagsági viszony megszűnik:
3.8.1 A tag kilépésével.
3.8.2. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
3.8.3 A tag kizárásával.
3.8.4 A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
3.8.5. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
3.8.6. Kizárható a tag akkor is, ha három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább három hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
3.8.7. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
3.8.8. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
3.8.9. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
– a tag kilépésével, amelyet a kilépő tag az egyesület vezetőségének jelent be
– az egyesület érdekeivel, vagy etikai szabályaival ellentétes magatartás esetében
– a fegyelmi bizottság kizáró határozatával
A kilépett, vagy kizárt tagot az egyesület nyilvántartásából törölni kell.
4. Az egyesület szervezeti rendje:

4.1. KÖZGYŰLÉS – az egyesület legfőbb testületi szerve, amelynek összetételét a tagok összessége alkotja. Az egyesület közgyűlését évente legalább egyszer tartja. Időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a tagokat legalább 30 nappal korábban levélben, vagy elektronikus úton értesíteni kell. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával későbbre is összehívható, amelyet az eredeti meghívóban is fel kell tüntetni, a közgyűlés ekkor már létszámtól függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlésen csak az eredeti napirendben meghírdetett napirendi pontok tárgyalhatóak.

A közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, ha a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. (Skype, messenger…) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
A Közgyűlés hatásköre:

• az alapszabály elfogadása és módosítása, melyhez a jelenlevők ¾-es többsége szükséges
a rendes tagok felvétele
szakosztályok létesítése vagy megszüntetése
• az éves költségvetés meghatározása
• a vezetőség éves beszámolójának elfogadása ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
• a feloszlás illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása
• a vezetőség tagjainak és a tisztségviselőknek a megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása
• az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása, illetve beszámolójuk elfogadása

• egyéb jogszabályban meghatározott feladatok.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van. Határozat egyszerű többséggel, és ha bármelyik tag javasolja, titkos szavazással hozható. Személyi, fegyelmi, pénzügyi kérdésekben és az Alapszabály módosításához, az egyesület megszűnéséhez, szétválásához a jelenlevők 2/3¾-es -os többsége szükséges.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a az aktív a rendes tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza, illetve ha azt a bíróság elrendeli. Ennek módja megegyezik a Közgyűlés összehívásának módjával.
A rendkívüli közgyűlés az ok megjelölésével legkorábban 15 nappal későbbre hívható össze. A meghírdetés módja megegyezik a rendes közgyűlés menetével.

4.2. A VEZETŐSÉG az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, az egyesület elnökéből, ügyvezetőjéből és a közgyűlés által választott tagokból áll. A vezetőséget a közgyűlés 5 4 évre választja meg. A vezetőség irányítja az egyesület adminisztratív és gazdasági tevékenységét. A vezetőség három tagból áll. A vezetőség az elnökét maga választja tagjai közül.
A vezetőség f Feladata : : (Ptk. 3: 80. §)
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

Feladata továbbá: a szakmai kapcsolat tartása a hatóságokkal, önkormányzatokkal, és a repülős társadalmi szervezetekkel az egyesület céljai elérése érdekében.
A vezetőség üléseit az egyesület elnöke hívja össze szükség szerint, de , legalább negyedévenkéntévente. A vezetőség határozatképes, ha a többség amennyiben valamennyi vezetőségi tag jelen van. A vezetőség az üléseit elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytathatják, ha a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. (Skype, messenger…) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
Határozatait nyílt szavazással a jelenlevők egyszerű  többségi elv alapján többségével hozza, de amennyiben bármelyik tag indítványozza, titkos szavazást kell tartani. Döntéseiről a tagokat értesíti. A vezetőség feladata az országos sportági szervezetek fórumaira az egyesület küldötteinek kijelölése és megbízólevéllel való ellátása.

4.3. Az egyesület képviselője az egyesület elnöke és/vagy az ügyvezető. Az elnök feladata az Egyesület képviselete. Az elnök, az ügyvezető és a közgyűlés által választott egy vezetőségi tag közül bármelyik két többségi elv alapjánszemély együttes aláírással jogosult a bankszámla felett rendelkezni.

4.4. Az egyesület ügyvezetője nyilvántartja a tagok személyi adatait, elvégzi kiértesítésüket a közös rendezvényekről, felelős gondoskodni a vezetőségi ülések és a közgyűlések helyszínéről, jegyzőkönyv vezetéséről, hitelesítéséről és gyűjtéséről. Feladata a bizottságok munkájának összehangolása, a vezetőségi és az egyesületi gyűlések megszervezése, levezetése, az üzemeltetett légijárművek és személyek nyilvántartásba bejelentése, valamint a tagok információkkal való ellátása.

4.5. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az egyesület vezetősége mellett tevékenykedik.
Feladata: az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése és az egyesület közgyűlésén az arról való beszámolás. Az Ellenőrző Bizottság legalább félévenként, a vezetőségtől biztosított információk és dokumentumok alapján áttekinti a megelőző időszak tevékenységét, észrevételeit szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti.

4.6. FEGYELMI BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az esetleges fegyelmi eljárások lefolytatását és az egyesület etikai szabályzatának kidolgozását végzi. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik, határozatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a vezetőség minden taghoz eljuttat. A Fegyelmi Bizottság határozatával szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

4.7. MUNKABIZOTTSÁGOK. Az egyesület vezetősége mellett működő bizottságok, amelyek az egyesület céljainak hatékonyabb elérésére adott céllal szerveződnek. Munkabizottságokat a vezetőség az egyesület bármely tagjának javaslatára létrehozhat. A bizottságok működésükről az egyesület tagságát a vezetőségen keresztül tájékoztatják.
4.8. SZAKOSZTÁLYOK. Az egyesületben a repülős szakmai feladatokat folytató szakmai csoportok, amelyek a vezetőség mellett működő szakmai vezetőiken keresztül biztosítják az üzemeltetett légijárművek nyilvántartását és az üzemben tartási szabályok betartását, a pilóták jogosításainak nyilvántartását, a jogosítások szabályosságát, valamint a tagok információkkal való ellátását.

4.9. A szakosztály vezetője az egyesület aktív rendes tagja kell, hogy legyen. A szakosztályok szakmai munkáját vezető pilótaként a szakosztály által kijelölt oktató kell, hogy irányítsa.

4.10. Az egyesületben új szakosztály megalakítását a közgyűlés fogadja el. Egy szakosztály megalakításához legalább 5 fő kell. Egy szakosztály létszámát éves klubtagdíj befizetése határozza meg. Ha egy szakosztály létszáma 5 fő alá esik, szakosztályi működése a következő évtől megszűnik.
5. Az egyesület gazdálkodása

5.1. Az egyesület non-profit jellegű gazdálkodást folytat.

5.2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

5.3. Az egyesület időben befizeti az éves MRSz tagdíjat.

5.4. Az egyesület aktív rendes és külső tagjai az éves közgyűlésen meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni. A pártoló és a tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek.

6. A tagdíj
6.1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege minimum 3.000.-Ft amelyet minden év január 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján kell megfizetni. A tagdíj az éves közgyűlésen módosítható.
6.2. Az újonnan belépő tagnak a tagdíjat, a tagsági jogviszonya megkérését követően 8 napon belül egy összegben kell befizetni, Ezt követően legkésőbb minden év január 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. Az új tag az egyesület szolgáltatásaiból akkor részesülhet, ha a tagdíjat igazolható módon megfizette.

67. Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés az egyesület feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülését kimondja, illetve a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. Megszűnésekor a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon az egyesület tagjai között egyenlő arányban osztandó fel.

Kerekes László
az egyesület ügyvezetője